EN OTROS DESIERTOS | WANEE WATCHUASHII – Poemas de Rafael Mercado Epieyú

    ⊂Ο⊃ PEQUEÑA ANTOLOGÍA Selección realizada por su autor Wayuunaiki | Castellano   WAYUU JIET Yala sulu´u pucho´unla eere palatataain wanee süchi´ isha süma´leiwajatü eejachire takumalaain. Anachonsüma´in tü pu´upunaakalü yalasü sujutuwa tü ipakalüirua pülasükat, teirakaalemüin mataashika warai tamakai süpa´apünaa mma´kat supushua. Tü püchirakalüirua shia aapaka sütsüin te´iruku, sülatirüin sümüin te´iruku se´ejü maiki, waana. Sünainjee …

EN OTROS DESIERTOS | WANEE WATCHUASHII – Poemas de Rafael Mercado Epieyú Leer más »

 673 total views